Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или циклотерпените и техните производни; соли на тези продукти.

  • - - 2921301000 80: Циклохексиламин, циклохексилдиметиламин и техните соли
  • - - 2921309100 80: Циклохекс-1,3-илендиамин (1,3-диаминоциклохексан)
  • - - 2921309900 80 (3/0) : Други