Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектувани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 9110110000 10: За часовници с малък обем
  • - - 9110110000 80 (2/0) : Комплектувани механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони)
  • - - 9110120000 80 (2/0) : Некомплектувани механизми, сглобени
  • - - 9110190000 80: Заготовки
  • - 9110900000 80 (2/0) : Други