Части и принадлежности / Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинолаборатории, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; негатоскопи; екрани за прожектиране.

  • - - 9010902000 80: На апарати и оборудване от подпозиции 9010|50|00|или 9010|60|00
  • - - 9010908000 80: Други