Масла от черен дроб от риби и техните фракции.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - 1504101000 80: Със съдържание на витамин|А, равно или по-малко от 2|500|международни единици на грам
  • - - 1504109100 10: Други
  • - - - 1504109100 80: От писии
  • - - - 1504109900 80: Други