Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3002110000 10 (0/1) : Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път
  • - - 3002110000 80: Диагностични комплекти за изследване на малария
  • - - 3002120000 80: Антисеруми и други кръвни съставки
  • - - 3002130000 80: Имунологични продукти, несмесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно
  • - - 3002140000 80: Имунологични продукти, смесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно
  • - - 3002150000 80: Имунологични продукти, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно
  • - - 3002190000 80: Други
  • - 3002200000 80: Ваксини за хуманната медицина
  • - 3002300000 80: Ваксини за ветеринарната медицина
  • - 3002900000 80 (4/0) : Други