Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 3702100000 80: За Х (рентгенови) лъчи
 • - 3702310000 10: Други ленти, неперфорирани, с широчина, непревишаваща 105 mm
 • - - 3702310000 80 (2/0) : За цветна фотография (полихром)
 • - - 3702320000 80 (4/0) : Други, с емулсия от сребърни халогениди
 • - - 3702390000 80: Други
 • - 3702410000 10: Други ленти, неперфорирани, с широчина, превишаваща 105 mm
 • - - 3702410000 80: С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, превишаваща 200 m, за цветна фотография (полихром)
 • - - 3702420000 80: С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, превишаваща 200 m, различни от тези за цветна фотография
 • - - 3702430000 80: С широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, непревишаваща 200 m
 • - - 3702440000 80: С широчина, превишаваща 105 mm, но непревишаваща 610 mm
 • - 3702520000 10: Други ленти за цветна фотография (полихром)
 • - - 3702520000 80: С широчина, непревишаваща 16 mm
 • - - 3702530000 80: С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m, за диапозитиви
 • - - 3702540000 80: С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m, различни от тези за диапозитиви
 • - - 3702550000 80: С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m
 • - - 3702560000 80: С широчина, превишаваща 35 mm
 • - 3702960000 10: Други
 • - - 3702960000 80 (2/0) : С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, непревишаваща 30 m
 • - - 3702970000 80 (2/0) : С широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m
 • - - 3702980000 80: С широчина, превишаваща 35 mm