Феросплави / ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 7202110000 10: Фероманган
 • - - 7202110000 80 (2/0) : Съдържащ тегловно повече от 2% въглерод
 • - - 7202190000 80: Други
 • - 7202210000 10: Феросилиций
 • - - 7202210000 80: Съдържащ тегловно повече от 55% силиций
 • - - 7202290000 80 (2/0) : Други
 • - 7202300000 80: Феросиликоманган
 • - 7202410000 10: Ферохром
 • - - 7202410000 80 (2/0) : Съдържащ тегловно повече от 4% въглерод
 • - - 7202490000 80 (3/0) : Друг
 • - 7202500000 80: Феросиликохром
 • - 7202600000 80: Фероникел
 • - 7202700000 80: Феромолибден
 • - 7202800000 80: Фероволфрам и феросиликоволфрам
 • - 7202910000 10: Други
 • - - 7202910000 80: Феротитан и феросиликотитан
 • - - 7202920000 80: Ферованадий
 • - - 7202930000 80: Ферониобий
 • - - 7202990000 80 (3/0) : Други