Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти; смеси и изделия от минерални материали, използвани като термични или звукови изолатори или за поглъщане на звука, с изключение на тези от № 6811, 6812 или от глава 69.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6806100000 80: Шлакови вати, минерални вати, дори смесени помежду си, в насипно състояние, на листове или на рула
  • - 6806200000 80 (2/0) : Експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти, дори смесени помежду си
  • - 6806900000 80 (0/3) : Други