ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 5501000000 80 (5/0) : Кабели от синтетични нишки
 • 5502000000 80 (2/0) : Кабели от изкуствени нишки
 • 5503000000 80 (7/0) : Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене
 • 5504000000 80 (2/0) : Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене
 • 5505000000 80 (2/0) : Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци)
 • 5506000000 80 (5/0) : Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене
 • 5507000000 80: Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене
 • 5508000000 80 (2/0) : Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна, дори пригодени за продажба на дребно
 • 5509000000 80 (25/0) : Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно
 • 5510000000 80 (6/0) : Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно
 • 5511000000 80 (3/0) : Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
 • 5512000000 80 (9/0) : Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85% или повече синтетични щапелни влакна
 • 5513000000 80 (15/0) : Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Други тъкани от синтетични щапелни влакна
 • 5516000000 80 (25/0) : Тъкани от изкуствени щапелни влакна