Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m$2.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5514110000 10: Неизбелени или избелени
 • - - 5514110000 80: От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
 • - - 5514120000 80 (0/2) : От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5514190000 80 (2/0) : Други тъкани
 • - 5514210000 10: Обагрени
 • - - 5514210000 80: От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
 • - - 5514220000 80 (0/2) : От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5514230000 80: Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
 • - - 5514290000 80: Други тъкани
 • - 5514300000 80 (4/0) : От прежди с различни цветове
 • - 5514410000 10: Печатани
 • - - 5514410000 80: От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито
 • - - 5514420000 80: От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
 • - - 5514430000 80: Други тъкани от полиестерни щапелни влакна
 • - - 5514490000 80: Други тъкани