Други / Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в № 2707 или 2902.

  • - - 3817008010 80: Смес от алкилнафталени, съдържаща тегловно: - 88 % или повече, но не повече от 98 % хексадецилнафтален - 2 % или повече, но не повече от 12 % дихексадецилнафтален
  • - - 3817008020 80: Смес от разклонени алкилбензени, съдържащи предимно додецилбензени
  • - - 3817008030 80: Алкилнафталенови смеси, модифицирани с алифатни вериги, с дължина на веригата от 12 до 56 въглеродни атома
  • - - 3817008090 80: Други