Треска (Melanogrammus aeglefinus).

English 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303640010 80: без глави, без хриле, изкормена, за преработка
  • - - - 0303640090 80: Други