Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304430010 80: От черна писия (Reinhardtius hippoglossoides) и от атлантическа писия (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - 0304430090 80: Други