Спарови (Sparidae) / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302851000 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - - 0302853000 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - - 0302859000 80: Други