Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302431000 80: Сардини от вида Sardina pilchardus
  • - - - 0302433000 80: Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sardinella spp.)
  • - - - 0302439000 80: Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)