ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ.

PRO BALENÍ ZBOŽÍ 34 TIL EMBALLERING AF VARER 9 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 FOR PACKAGING GOODS 198 PARA EMBALAJE DE MERCANCIAS 11 TAVAROIDEN PAKKAAMISTA VARTEN 3 POUR L'EMBALLAGE DE MARCHANDISES 103 ZA PAKIRANJE ROBE 5 ÁRUCSOMAGOLÁSHOZ 1 PER IMBALLAGGIO MERCI 15 VOOR VERPAKKING VAN GOEDEREN 80 DO PAKOWANIA TOWARÓW 59 PENTRU AMBALAREA MĂRFURILOR 1 NA BALENIE TOVARU 9 ZA PAKIRANJE BLAGA 33 FÖR EMBALLERING AV VAROR 5

Стоката представлява многослоен целулозен…

картон; бял; многопластов; за опаковка на стоки

Стоката представлява многослоен целулозен картон, на който всички слоеве са избелени, двустранно покрит с неорганични вещества, с тегло 210 g/m2 +/- 3%, със съдържание на влакна получени по механичен начин - 50 %.

Представен е на рула. Предназначен е за производство и печат на различни видове опаковки за сухи храни, козметика, подаръчни кутии и други подобни.

Технически характеристики: дебелина 305 микрона, степен на белота 90% (лице) и 85% (гръб), пепелно съдържание – 15-25%. (Информацията е съгласно данни и техническа спецификация на производителя)

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАРТОН БЯЛ МНОГОПЛАСТОВ ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ

Продуктът е прозрачно, еластично и непечатано…

фолио; от полиетилен; прозиращ; за опаковка на стоки

Продуктът е прозрачно, еластично и непечатано фолио от непореста пластмаса (не съчетана с друг материал) - от полимери на етилена (полиетилен), т.нар. “стреч фолио“, с дебелина около 0,023 мм и плътност по-малка от 0,94.

Представен е на роли. Използва се за опаковане.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ФОЛИО ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ПРОЗИРАЩ ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ

Продуктът представлява пластмасова торба…

за опаковка на стоки; сак; от полиетилен; разни стоки

Продуктът представлява пластмасова торба - чувал от полимери на етилена. Използва се като опаковъчен артикул.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ САК ОТ ПОЛИЕТИЛЕН РАЗНИ СТОКИ

Продуктът е напечатан лист (фолио) в правоъгълна…

Продуктът е напечатан лист (фолио) в правоъгълна форма от непореста пластмаса (несъчетана с друг материал, различен от пластмаса).

Съгласно представената от заявителя информация, пластмасовото фолио е с дебелина, непревишаваща 0,125 mm, двуслойно – полиетиленов слой (с плътност на полиетилена по-малка от 0,94), който преобладава и полипропиленов слой.

Използва се за производство на опаковки за мокри кърпички.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ НАПЕЧАТАН С ПРАВОЪГЪЛНА ФОРМА ФОЛИО ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ НЕПОРЕСТ