СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ.

SLOŽENÁ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA 15 SAMMENS. ORGAN. OPLØSNINGSMIDLER 1 ZUSAMMENGES. ORGAN. LÖSUNGSMITTEL 4 ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ 2 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS 12 DISOLVENTE COMPUESTO ORGANICO 54 SOLVANT ORGANIQUE COMPOSITE 17 ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN 40 ZŁOŻONE ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE 71 ORGANICKÉ ZLOŽENÉ ROZPÚŠŤADLO 4 ORGANSKA SESTAVLJENA TOPILA 1 SAMMANSATT ORG. LÖSNINGSMEDEL 3

Съгласно представените със заявлението данни,…

Съгласно представените със заявлението данни, стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес от въглеводороди, в която ароматните съставки (над 51%) преобладават тегловно спрямо неароматните и добавка от бутилацетат/етилацетат от 5-10%.

Използва се за разтваряне и разреждане на бои, лакове, смоли, както и остатъци от битуми, каучукови и полимерни материали.

Не е представен в опаковки за продажба на дребно, ще се транспортира в автоцистерни и европалета от 1000 литра.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Съгласно представените данни стоката представлява…

Съгласно представените данни стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес въглеводороди (с преобладаващо тегловно съдържание на ароматни въглеводороди) и добавка от изобутилов алкохол.

Съгласно приложеният информационен лист за безопасност продуктът се използва за разтваряне на природни и синтетични смоли, разреждане и разтваряне на лаково-бояджийска продукция, за обезмасляване и почистване на инструменти и други.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ВЪГЛЕВОДОРОДИ АЛКОХОЛ СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Съгласно представените данни, стоката представлява…

Съгласно представените данни, стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес от въглеводороди, в която преобладават ароматните съставки (в това число смес толуен/ксилен 40-45%, други ароматни въглеводороди 30-35%) спрямо неароматните и добавка от бутилацетат от 5-10%.

Използва се за разтваряне и разреждане на бои, лакове, смоли, както и остатъци от битуми, каучукови и полимерни материали.

Не е представен в опаковки за продажба на дребно, ще се транспортира в автоцистерни и европалета от 1000 литра.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ