ТОЛУЕН.

TOLUEN 15 TOLUOL 76 TOLUENE 11 TOLUENO 13 TOLUÈNE 6 TOLUEEN 13 TOLUENY 24 TOLUEN 1 TOLUÉN 9 TOLUEN 1

Съгласно представените със заявлението данни,…

Съгласно представените със заявлението данни, стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес от въглеводороди, в която ароматните съставки (над 51%) преобладават тегловно спрямо неароматните и добавка от бутилацетат/етилацетат от 5-10%.

Използва се за разтваряне и разреждане на бои, лакове, смоли, както и остатъци от битуми, каучукови и полимерни материали.

Не е представен в опаковки за продажба на дребно, ще се транспортира в автоцистерни и европалета от 1000 литра.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Съгласно представените данни, стоката представлява…

Съгласно представените данни, стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес от въглеводороди, в която преобладават ароматните съставки (в това число смес толуен/ксилен 40-45%, други ароматни въглеводороди 30-35%) спрямо неароматните и добавка от бутилацетат от 5-10%.

Използва се за разтваряне и разреждане на бои, лакове, смоли, както и остатъци от битуми, каучукови и полимерни материали.

Не е представен в опаковки за продажба на дребно, ще се транспортира в автоцистерни и европалета от 1000 литра.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ