Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 1514110000 10: Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce
  • - - 1514110000 80 (2/0) : Surový olej
  • - - 1514190000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 1514910000 10: Ostatní
  • - - 1514910000 80 (2/0) : Surový olej
  • - - 1514990000 80 (2/0) : Ostatní