Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2905110000 10: Nasycené jednosytné alkoholy
 • - - 2905110000 80 (3/0) : Methanol (methylalkohol)
 • - - 2905120000 80 (2/0) : 1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (isopropylalkohol)
 • - - 2905130000 80: 1-Butanol (n-butylalkohol)
 • - - 2905140000 80 (2/0) : Ostatní butanoly
 • - - 2905160000 80 (2/0) : Oktanol (oktylalkohol) a jeho izomery
 • - - 2905170000 80: 1-Dodekanol (laurylalkohol), 1-hexadekanol (cetylalkohol) a 1-oktadekanol (stearylalkohol)
 • - - 2905190000 80 (12/0) : Ostatní
 • - 2905220000 10: Nenasycené jednosytné alkoholy
 • - - 2905220000 80 (3/0) : Acyklické terpenické alkoholy
 • - - 2905290000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2905310000 10: Dioly
 • - - 2905310000 80: Ethylenglykol (ethandiol)
 • - - 2905320000 80: Propylenglykol (1,2-propandiol)
 • - - 2905390000 80 (6/0) : Ostatní
 • - 2905410000 10: Ostatní vícesytné alkoholy
 • - - 2905410000 80: 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (trimethylolpropan)
 • - - 2905420000 80: Pentaerythritol (pentaerythrit)
 • - - 2905430000 80: Mannitol (mannit)
 • - - 2905440000 80 (6/0) : D-Glucitol (sorbitol, sorbit)
 • - - 2905450000 80: Glycerol
 • - - 2905490000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2905510000 10: Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty acyklických alkoholů
 • - - 2905510000 80: Ethchlorvynol (INN)
 • - - 2905590000 80 (2/0) : Ostatní