Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2909110000 10: Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • - - 2909110000 80: Diethylether
 • - - 2909190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2909200000 80 (2/0) : Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • - 2909300000 80 (6/0) : Aromatické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • - 2909410000 10 (0/1) : Etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • - - 2909410000 80: 2,2'-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)
 • - - 2909430000 80: Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu
 • - - 2909440000 80: Ostatní monoalkylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu
 • - - 2909490000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2909500000 80 (3/0) : Etherfenoly, etheralkoholfenoly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
 • - 2909600000 80 (3/0) : Alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty