Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 3824100000 80 (2/0) : Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra
 • - 3824300000 80 (2/2) : Neaglomerované karbidy kovů smíšené navzájem nebo s kovovým pojidlem
 • - 3824400000 80 (0/1) : Připravené přísady do cementů, malt nebo betonů
 • - 3824500000 80 (2/0) : Malty a betony, jiné než ohnivzdorné
 • - 3824600000 80 (6/0) : Sorbitol, jiný než položky 2905 44
 • - 3824710000 10: Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo propanu
 • - - 3824710000 80: Obsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC), též obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC)
 • - - 3824720000 80: Obsahující bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan nebo dibromtetrafluorethany
 • - - 3824730000 80: Obsahující hydrobromfluoruhlovodíky (HBFC)
 • - - 3824740000 80: Obsahující hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), též obsahující perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC)
 • - - 3824750000 80: Obsahující chlorid uhličitý
 • - - 3824760000 80: Obsahující 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)
 • - - 3824770000 80: Obsahující brommethan (methylbromid) nebo bromchlormethan
 • - - 3824780000 80 (6/0) : Obsahující perfluoruhlovodíky (PFC) nebo hydrofluoruhlovodíky (HFC), avšak neobsahující chlorfluoruhlovodíky (CFC) nebo hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC)
 • - - 3824790000 80: Ostatní
 • - 3824810000 10: Zboží specifikované v poznámce k položkám 3 k této kapitole
 • - - 3824810000 80: Obsahující oxiran (ethylenoxid)
 • - - 3824820000 80: Obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB)
 • - - 3824830000 80: Obsahující tris(2,3-dibrompropyl)fosfát
 • - - 3824840000 80: Obsahující aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toxafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) nebo mirex (ISO)
 • - - 3824850000 80: Obsahující 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH (ISO)), včetně lindanu (ISO, INN)
 • - - 3824860000 80: Obsahující pentachlorbenzen (ISO) nebo hexachlorbenzen (ISO)
 • - - 3824870000 80: Obsahující perfluoroktansulfonovou kyselinu, její soli, perfluoroktansulfonamidy nebo perfluoroktansulfonyl fluorid
 • - - 3824880000 80: Obsahující tetra-, penta-, hexa-, hepta- nebo oktabromdifenylethery
 • - 3824910000 10 (0/73) : Ostatní
 • - - 3824910000 80: Směsi a přípravky sestávající převážně z (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonátu a bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl]-methylfosfonátu
 • - - 3824990000 80 (28/1) : Ostatní