Berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium a výrobky z těchto kovů, včetně odpadu a šrotu.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 8112120000 10: Berylium
 • - - 8112120000 80: Netvářené (surové); prášek
 • - - 8112130000 80: Odpad a šrot
 • - - 8112190000 80: Ostatní
 • - 8112210000 10: Chrom
 • - - 8112210000 80 (2/0) : Netvářený (surový); prášek
 • - - 8112220000 80: Odpad a šrot
 • - - 8112290000 80: Ostatní
 • - 8112510000 10: Thallium
 • - - 8112510000 80: Netvářené (surové); prášek
 • - - 8112520000 80: Odpad a šrot
 • - - 8112590000 80: Ostatní
 • - 8112920000 10: Ostatní
 • - - 8112920000 80 (9/0) : Netvářené (surové); odpad a šrot; prášek
 • - - 8112990000 80 (3/0) : Ostatní