ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ.

 • 2801000000 10: I. CHEMICKÉ PRVKY
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluor, chlor, brom a jod
 • 2802000000 80: Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra
 • 2803000000 80: Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku jinde neuvedené ani nezahrnuté)
 • 2804000000 80 (13/0) : Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované; rtuť
 • 2806000000 10: II. ANORGANICKÉ KYSELINY A ANORGANICKÉ KYSLÍKATÉ SLOUČENINY NEKOVŮ
 • 2806000000 80 (2/0) : Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová
 • 2807000000 80: Kyselina sírová; oleum
 • 2808000000 80: Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)
 • 2809000000 80 (2/0) : Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované
 • 2810000000 80 (2/0) : Oxidy boru; kyseliny borité
 • 2811000000 80 (8/0) : Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů
 • 2812000000 10: III. HALOGENOVÉ A SIRNÉ SLOUČENINY NEKOVŮ
 • 2812000000 80 (10/0) : Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů
 • 2813000000 80 (2/0) : Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý
 • 2814000000 10: IV. ANORGANICKÉ ZÁSADY A OXIDY, HYDROXIDY A PEROXIDY KOVŮ
 • 2814000000 80 (2/0) : Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku
 • 2815000000 80 (5/0) : Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku
 • 2816000000 80 (2/0) : Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya
 • 2817000000 80 (0/1) : Oxid zinečnatý; peroxid zinku
 • 2818000000 80 (3/0) : Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný; oxid hlinitý, hydroxid hlinitý
 • 2819000000 80 (2/0) : Oxidy a hydroxidy chromu
 • 2820000000 80 (2/0) : Oxidy manganu
 • 2821000000 80 (2/0) : Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70|% hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu
 • 2823000000 80 (2/0) : Oxidy titanu
 • 2824000000 80 (2/0) : Oxidy olova; suřík a oranžový suřík
 • 2825000000 80 (9/0) : Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů
 • 2826000000 10: V. SOLI A PEROXOSOLI ANORGANICKÝCH KYSELIN A KOVŮ
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru
 • 2827000000 80 (14/0) : Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy
 • 2828000000 80 (2/0) : Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany
 • 2829000000 80 (4/0) : Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfidy (sirníky); polysulfidy, chemicky definované i nedefinované
 • 2831000000 80 (2/0) : Dithioničitany a sulfoxyláty
 • 2832000000 80 (3/0) : Siřičitany; thiosírany
 • 2833000000 80 (12/0) : Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)
 • 2834000000 80 (4/0) : Dusitany; dusičnany
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované
 • 2836000000 80 (9/0) : Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný
 • 2837000000 80 (4/0) : Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy
 • 2839000000 80 (4/0) : Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů
 • 2840000000 80 (5/0) : Boritany; peroxoboritany (perboritany)
 • 2841000000 80 (8/0) : Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin
 • 2842000000 80 (2/0) : Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů
 • 2843000000 10: VI. RŮZNÉ
 • 2843000000 80 (6/0) : Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (včetně štěpitelných nebo množivých (tzv. "fertile") chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny; směsi a odpady obsahující tyto produkty
 • 2845000000 80 (2/0) : Izotopy, jiné než čísla|2844; jejich anorganické nebo organické sloučeniny, chemicky definované i nedefinované
 • 2846000000 80 (2/0) : Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů
 • 2847000000 80: Peroxid vodíku, též ztužený močovinou
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbidy, chemicky definované i nedefinované
 • 2850000000 80 (3/0) : Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou též karbidy čísla|2849
 • 2852000000 80 (2/0) : Anorganické nebo organické sloučeniny rtuti, též chemicky definované, kromě amalgamů
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu; ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů