Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2915110000 10: Kyselina mravenčí, její soli a estery
 • - - 2915110000 80: Kyselina mravenčí
 • - - 2915120000 80 (2/0) : Soli kyseliny mravenčí
 • - - 2915130000 80 (2/0) : Estery kyseliny mravenčí
 • - 2915210000 10: Kyselina octová a její soli; acetanhydrid
 • - - 2915210000 80 (2/0) : Kyselina octová
 • - - 2915240000 80: Acetanhydrid
 • - - 2915290000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2915310000 10: Estery kyseliny octové
 • - - 2915310000 80: Ethylacetát
 • - - 2915320000 80: Vinylacetát
 • - - 2915330000 80: n-Butylacetát
 • - - 2915360000 80: Dinoseb (ISO) acetát
 • - - 2915390000 80 (10/0) : Ostatní
 • - 2915400000 80: Kyseliny mono-, di- nebo trichloroctové, jejich soli a estery
 • - 2915500000 80: Propionová kyselina, její soli a estery
 • - 2915600000 80 (4/0) : Kyseliny butanové, kyseliny pentanové, jejich soli a estery
 • - 2915700000 80 (2/1) : Kyselina palmitová, kyselina stearová, jejich soli a estery
 • - 2915900000 80 (2/0) : Ostatní