VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ.

 • 6801000000 80 (0/1) : Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)
 • 6802000000 80 (10/0) : Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice)
 • 6803000000 80 (2/0) : Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice
 • 6804000000 80 (6/0) : Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k mletí, drcení, broušení, ostření, leštění, hoblování nebo řezání, ruční brousky nebo lešticí kameny a jejich části a součásti, z přírodního kamene, z aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky, též s některými částmi z jiných materiálů
 • 6805000000 80 (3/0) : Přírodní nebo umělá brusiva ve formě prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru, kartónu nebo lepenky nebo jiných materiálů, též přiříznuté do tvaru nebo sešité nebo jinak spojené
 • 6806000000 80 (3/0) : Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny; expandovaný vermikulit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné materiály; směsi a výrobky z nerostných materiálů používaných pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorbci, jiné než čísla 6811 nebo 6812 nebo kapitoly 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů (například z ropné živice nebo černouhelné dehtové smoly)
 • 6808000000 80: Panely, tabule, desky, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy, hoblin, dřevěných třísek, pilin nebo jiných dřevěných odpadů aglomerovaných cementem, sádrou nebo jinými minerálními pojivy
 • 6809000000 80 (4/0) : Výrobky ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry
 • 6810000000 80 (6/0) : Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
 • 6811000000 80 (5/0) : Výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu nebo podobné
 • 6812000000 80 (6/0) : Zpracovaná osinková (azbestová) vlákna; směsi na bázi osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo osinku (azbestu) (například nitě, tkaniny, oděvy, pokrývky hlavy, obuv, těsnicí vložky), též vyztužené, jiné než zboží čísel 6811 nebo 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Třecí materiál a výrobky z něj (například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění), nenamontované, pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, na bázi osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály
 • 6814000000 80 (2/0) : Zpracovaná slída a výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů
 • 6815000000 80 (5/0) : Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek (včetně uhlíkových vláken, výrobků z uhlíkových vláken a výrobků z rašeliny), jinde neuvedené ani nezahrnuté