Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

  • - 2924110000 10: Acyklické amidy (včetně acyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli
  • - - 2924110000 80: Meprobamát (INN)
  • - - 2924120000 80: Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) a fosfamidon (ISO)
  • - - 2924190000 80 (14/1) : Ostatní
  • - 2924210000 10: Cyklické amidy (včetně cyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli
  • - - 2924210000 80 (3/0) : Ureiny a jejich deriváty; jejich soli
  • - - 2924230000 80: 2-Acetamidobenzoová kyselina (N-acetylantranilová kyselina) a její soli
  • - - 2924240000 80: Ethinamát (INN)
  • - - 2924250000 80: Alachlor (ISO)
  • - - 2924290000 80 (2/4) : Ostatní