OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky (včetně kontaktních čoček), hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla
 • 9002000000 80 (5/0) : Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, které tvoří části a součásti nebo příslušenství pro nástroje nebo přístroje, jiné než články z opticky neopracovaného skla
 • 9003000000 80 (4/0) : Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné výrobky, a jejich části a součásti
 • 9004000000 80 (2/0) : Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky
 • 9005000000 80 (3/0) : Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy a jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, avšak s výjimkou radioastronomických přístrojů
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě výbojek čísla 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku
 • 9008000000 80 (2/0) : Promítací přístroje pro statické snímky, jiné než kinematografické; fotografické přístroje zvětšovací a zmenšovací (jiné než kinematografické)
 • 9010000000 80 (4/0) : Přístroje a vybavení pro fotografické (včetně kinematografických) laboratoře, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; negatoskopy; promítací plátna
 • 9011000000 80 (4/0) : Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy
 • 9013000000 80 (4/0) : Zařízení s kapalnými krystaly, která nejsou výrobky specifičtěji zahrnutými v jiných číslech; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
 • 9014000000 80 (4/0) : Busoly, včetně navigačních kompasů; ostatní navigační nástroje a přístroje
 • 9015000000 80 (6/0) : Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry
 • 9016000000 80 (2/0) : Váhy o citlivosti 5 cg nebo citlivější, též se závažími
 • 9017000000 80 (5/0) : Kreslicí (rýsovací), označovací nebo matematické počítací nástroje a přístroje (například kreslicí (rýsovací) stroje, pantografy, úhloměry, kreslicí (rýsovací) soupravy, logaritmická pravítka, počítací kotouče); ruční délková měřidla (například měřicí tyče a měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá
 • 9018000000 80 (16/0) : Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku
 • 9019000000 80 (2/0) : Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje
 • 9020000000 80 (4/8) : Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti
 • 9022000000 80 (10/0) : Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů, rentgenky a jiná zařízení k výrobě rentgenových paprsků, generátory vysokého napětí, ovládací panely a stoly, prosvětlovací štíty, vyšetřovací a ozařovací stoly, křesla a podobné výrobky
 • 9023000000 80 (2/0) : Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely
 • 9024000000 80 (3/0) : Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (například kovů, dřeva, textilních materiálů, papíru, plastů)
 • 9025000000 80 (5/0) : Hydrometry (hustoměry) a podobné plovoucí přístroje, teploměry, pyrometry (žároměry), barometry, vlhkoměry a psychrometry, též s registračním zařízením, a jakékoliv kombinace těchto přístrojů
 • 9026000000 80 (4/0) : Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (například průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a zařízení čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy
 • 9028000000 80 (4/0) : Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů
 • 9029000000 80 (3/0) : Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; ukazatele rychlosti a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy
 • 9030000000 80 (13/0) : Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření
 • 9031000000 80 (7/0) : Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů
 • 9032000000 80 (6/0) : Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení
 • 9033000000 80 (2/1) : Části, součásti a příslušenství (jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, přístroje nebo zařízení kapitoly 90