JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.

 • 8401000000 80 (4/0) : Jaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje pro oddělování izotopů
 • 8402000000 80 (6/0) : Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané "na přehřátou vodu"
 • 8403000000 80 (2/0) : Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 (například ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní pohonné jednotky
 • 8405000000 80 (2/0) : Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů
 • 8406000000 80 (5/0) : Parní turbíny
 • 8407000000 80 (10/0) : Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním
 • 8408000000 80 (3/0) : Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)
 • 8409000000 80 (4/0) : Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407 nebo 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
 • 8411000000 80 (12/0) : Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny
 • 8412000000 80 (9/0) : Ostatní motory a pohony
 • 8413000000 80 (15/0) : Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 • 8414000000 80 (10/0) : Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry
 • 8415000000 80 (7/0) : Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně
 • 8416000000 80 (4/0) : Hořáky pro topeniště na kapalná, prášková nebo plynná paliva; mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení
 • 8417000000 80 (4/0) : Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí
 • 8418000000 80 (13/0) : Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje
 • 8421000000 80 (15/0) : Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů
 • 8422000000 80 (7/0) : Myčky nádobí; stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů; stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi; ostatní balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky (včetně strojů a přístrojů na balení tepelným smršťováním); stroje a přístroje k nasycování nápojů oxidem uhličitým
 • 8423000000 80 (8/0) : Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (kromě vah o citlivosti 5 cg nebo citlivější), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží pro váhy všech druhů
 • 8424000000 80 (10/0) : Mechanické přístroje (též ruční) ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní; stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje
 • 8425000000 80 (10/0) : Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky
 • 8426000000 80 (12/0) : Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky
 • 8427000000 80 (3/0) : Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením
 • 8428000000 80 (10/0) : Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení (například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky)
 • 8429000000 80 (10/0) : Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce
 • 8430000000 80 (12/0) : Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy
 • 8431000000 80 (10/0) : Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísel 8425 až 8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy; válce na úpravu trávníků nebo sportovních ploch
 • 8433000000 80 (13/0) : Žací nebo mláticí stroje, přístroje a zařízení, včetně balicích lisů na píci nebo slámu; sekačky na trávu nebo píci; stroje na čištění nebo třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, jiné než stroje a přístroje čísla 8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
 • 8435000000 80 (2/0) : Lisy, drtiče a podobné stroje a přístroje pro výrobu vína, jablečných moštů, ovocných šťáv nebo podobných nápojů
 • 8436000000 80 (8/0) : Ostatní stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství, včetně zařízení na klíčení rostlin vybavených mechanickým nebo tepelným zařízením; inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství
 • 8437000000 80 (3/0) : Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin; stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilovin nebo sušených luštěnin, jiné než stroje a přístroje zemědělského typu
 • 8438000000 80 (8/0) : Stroje a přístroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin nebo nápojů, jiné než stroje a přístroje pro extrakci nebo přípravu živočišných nebo ztužených rostlinných tuků nebo olejů
 • 8439000000 80 (6/0) : Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky
 • 8440000000 80 (2/0) : Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih
 • 8441000000 80 (6/0) : Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů
 • 8442000000 80 (3/0) : Stroje, přístroje a zařízení (jiné než stroje čísel 8456 až 8465) pro přípravu nebo zhotovování desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek; desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny upravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné)
 • 8443000000 80 (16/0) : Tiskařské stroje a přístroje určené k tisku pomocí desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čísla 8442; ostatní tiskárny, kopírovací stroje a telefaxové přístroje, též kombinované; jejich části, součásti a příslušenství
 • 8444000000 80 (2/0) : Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů
 • 8445000000 80 (9/0) : Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje na spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a jiné stroje a přístroje na výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447
 • 8446000000 80 (5/0) : Tkalcovské stavy
 • 8447000000 80 (5/0) : Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců
 • 8448000000 80 (15/0) : Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444, 8445, 8446 nebo 8447 (například listovky, žakárové stroje, samočinné zarážky, zařízení pro člunkovou výměnu); části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji tohoto čísla nebo čísel 8444, 8445, 8446 nebo 8447 (například vřetena a křídla, mykací povlaky, tkalcovské paprsky, vochličky, trysky, člunky, nitěnky a listy brdové, pletací jehly)
 • 8449000000 80 (0/1) : Stroje a přístroje pro výrobu nebo konečnou úpravu plsti nebo netkaných textilních materiálů jako metrového nebo tvarovaného zboží, včetně strojů a přístrojů pro výrobu plstěných klobouků; formy na výrobu klobouků
 • 8450000000 80 (6/0) : Pračky pro domácnost nebo prádelny, včetně praček se sušičkami
 • 8451000000 80 (9/0) : Stroje a přístroje (jiné než čísla 8450) pro praní, čištění, ždímání, sušení, žehlení (včetně žehlicích lisů), bělení, barvení, apretování, konečnou úpravu nebo impregnování textilních přízí, textilií nebo zcela zhotovených textilních výrobků a stroje na nanášení pasty na základové tkaniny nebo jiné podložky používané při výrobě podlahových krytin jako je linoleum; stroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, stříhání nebo zoubkování či vykrajování textilií
 • 8452000000 80 (6/0) : Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů
 • 8453000000 80 (4/0) : Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje
 • 8454000000 80 (4/0) : Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a licí stroje, pro metalurgii nebo slévárny kovů
 • 8455000000 80 (6/0) : Válcovací stolice a válcovací tratě na kovy a jejich válce
 • 8456000000 80 (8/0) : Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího záření nebo obloukových výbojů v plazmatu; stroje pro obrábění vodním paprskem
 • 8457000000 80 (3/0) : Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce (jednopolohové) a vícepolohové postupové obráběcí stroje, pro obrábění kovů
 • 8458000000 80 (6/0) : Soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) pro obrábění kovů
 • 8459000000 80 (17/0) : Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání vnitřních nebo vnějších závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení, honování, lapování, dohlazování povrchu, leštění nebo jinou konečnou úpravu kovů nebo cermetů pomocí brusných kamenů, brusiv nebo lešticích prostředků, jiné než stroje na obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo stroje pro konečnou úpravu ozubených kol čísla 8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, protahování, obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol, strojní pily, odřezávací stroje a jiné obráběcí stroje pracující úběrem kovů nebo cermetů, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 8462000000 80 (13/0) : Tvářecí stroje (včetně lisů) na opracování kovů kováním, ražením nebo lisováním v zápustce, padací buchary, pákové buchary a jiné buchary; tvářecí stroje (včetně lisů) pro opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním; lisy pro tváření kovů nebo karbidů kovů, výše neuvedené
 • 8463000000 80 (4/0) : Ostatní obráběcí a tvářecí stroje pro opracování kovů nebo cermetů, jinak než úběrem materiálu
 • 8464000000 80 (3/0) : Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje pro opracování skla za studena
 • 8465000000 80 (10/0) : Obráběcí stroje (včetně strojů na přibíjení hřebíků, spojování sponkami, klížení nebo na jiné spojování) pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku, tvrdých plastů nebo podobných tvrdých materiálů
 • 8466000000 80 (8/0) : Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8456 až 8465, včetně upínacích zařízení nebo nástrojových držáků, samočinných závitořezných hlav, dělicích hlav a jiných speciálních přídavných zařízení ke strojům; nástrojové držáky pro všechny typy ručních nástrojů a nářadí
 • 8467000000 80 (14/0) : Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s vestavěným elektrickým nebo neelektrickým motorem
 • 8468000000 80 (4/0) : Stroje, přístroje a zařízení pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, též schopné řezání, jiné než čísla 8515; plynové stroje, přístroje a zařízení k povrchovému kalení
 • 8470000000 80 (7/0) : Počítací stroje a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi; účtovací stroje, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením; registrační pokladny
 • 8471000000 80 (9/0) : Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 8472000000 80 (3/0) : Ostatní kancelářské stroje a přístroje (například rozmnožovací hektografické nebo blánové stroje, adresovací stroje, automatické rozdělovače bankovek, stroje na třídění, počítání nebo balení mincí, přístroje na ořezávání tužek, dírkovací nebo spínací přístroje)
 • 8473000000 80 (6/0) : Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8470 až 8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve formě prášku nebo kaše); stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, netvrzeného cementu, sádry nebo jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku
 • 8475000000 80 (5/0) : Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic, elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzdrech; stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla
 • 8476000000 80 (7/0) : Prodejní automaty (například pro prodej poštovních známek, cigaret, potravin nebo nápojů), včetně automatů na rozměňování peněz
 • 8477000000 80 (9/0) : Stroje a přístroje na zpracování kaučuku nebo plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
 • 8478000000 80 (2/0) : Stroje a přístroje pro přípravu nebo zpracování tabáku, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
 • 8479000000 80 (14/0) : Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
 • 8480000000 80 (11/0) : Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty
 • 8481000000 80 (6/0) : Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky, včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostatem
 • 8482000000 80 (9/0) : Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)
 • 8483000000 80 (7/0) : Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)
 • 8484000000 80 (3/0) : Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky
 • 8486000000 80 (5/0) : Stroje, přístroje a zařízení používané výhradně nebo hlavně pro výrobu polovodičových ingotů (boules) nebo destiček, polovodičových součástek, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů; stroje, přístroje a zařízení specifikované v poznámce 9 C) k této kapitole; části, součásti a příslušenství
 • 8487000000 80 (2/0) : Části a součásti strojů a přístrojů, neobsahující elektrické konektory, izolátory, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté