Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2922110000 10: Aminoalkoholy jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce, jejich ethery a estery; jejich soli
 • - - 2922110000 80: Monoethanolamin a jeho soli
 • - - 2922120000 80: Diethanolamin a jeho soli
 • - - 2922140000 80: Dextropropoxyfen (INN) a jeho soli
 • - - 2922150000 80: Triethanolamin
 • - - 2922160000 80: Diethanolamonium-perfluoroktansulfonát
 • - - 2922170000 80: Methyldiethanolamin a ethyldiethanolamin
 • - - 2922180000 80: 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol
 • - - 2922190000 80 (11/0) : Ostatní
 • - 2922210000 10: Aminonaftoly a ostatní aminofenoly jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce, jejich ethery a estery; jejich soli
 • - - 2922210000 80 (6/0) : Aminohydroxynaftalensulfonové kyseliny a jejich soli
 • - - 2922290000 80 (13/0) : Ostatní
 • - 2922310000 10: Aminoaldehydy, aminoketony a aminochinony, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli
 • - - 2922310000 80: Amfepramon (INN), methadon (INN) a normethadon (INN); jejich soli
 • - - 2922390000 80 (5/0) : Ostatní
 • - 2922410000 10: Aminokyseliny, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce, a jejich estery; jejich soli
 • - - 2922410000 80: Lysin a jeho estery; jeho soli
 • - - 2922420000 80 (2/0) : Kyselina glutamová a její soli
 • - - 2922430000 80 (2/0) : Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová) a její soli
 • - - 2922440000 80: Tilidin (INN) a jeho soli
 • - - 2922490000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2922500000 80 (5/1) : Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a ostatní aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí