Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 8418100000 80 (2/0) : Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky
 • - 8418210000 10: Chladničky, typu používaného v domácnostech
 • - - 8418210000 80 (7/0) : Kompresorového typu
 • - - 8418290000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 8418300000 80 (2/0) : Mrazničky pultového typu, s objemem nepřesahujícím 800|litrů
 • - 8418400000 80 (2/0) : Mrazničky skříňového typu, s objemem nepřesahujícím 900|litrů
 • - 8418500000 80 (4/0) : Ostatní nábytek (boxy, skříně, pulty, vitríny a podobně) pro ukládání a vystavení s vestavěným chladicím nebo mrazicím zařízením
 • - 8418610000 10: Ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení; tepelná čerpadla
 • - - 8418610000 80 (4/0) : Tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla|8415
 • - - 8418690000 80 (4/4) : Ostatní
 • - 8418910000 10: Části a součásti
 • - - 8418910000 80: Nábytek konstruovaný k vestavění mrazicího nebo chladicího zařízení
 • - - 8418990000 80 (2/0) : Ostatní