ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VŠEHO DRUHU.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 8601000000 80 (2/0) : Lokomotivy a malé posunovací lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové
  • 8602000000 80 (2/0) : Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy; zásobníky (tendry)
  • 8603000000 80 (2/0) : Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604
  • 8604000000 80: Vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí nebo traťovou službu, též s vlastním pohonem (například dílenské vozy, jeřábové vozy, vozy vybavené podbíječkami štěrkového lože, vyrovnávačky kolejí, zkušební vozy a drezíny)
  • 8605000000 80: Železniční nebo tramvajové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu (kromě vozů čísla 8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
  • 8607000000 80 (11/0) : Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
  • 8608000000 80: Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (včetně elektromechanických) přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť; jejich části a součásti
  • 8609000000 80 (2/0) : Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy