FOTOGRAFICKÉ NEBO KINEMATOGRAFICKÉ ZBOŽÍ.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách
  • 3702000000 80 (20/0) : Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované
  • 3703000000 80 (3/0) : Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané
  • 3705000000 80 (2/0) : Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy
  • 3706000000 80 (2/0) : Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam
  • 3707000000 80 (2/0) : Chemické přípravky pro fotografické účely (jiné než laky, klihy, lepidla a podobné přípravky); nesmíšené výrobky pro fotografické účely, v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej, připravené k použití