Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2917110000 10: Acyklické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty
 • - - 2917110000 80 (5/0) : Kyselina šťavelová, její soli a estery
 • - - 2917120000 80 (2/0) : Kyselina adipová, její soli a estery
 • - - 2917130000 80 (2/0) : Kyselina azelaová, kyselina sebaková, jejich soli a estery
 • - - 2917140000 80: Maleinanhydrid
 • - - 2917190000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 2917200000 80 (3/0) : Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty
 • - 2917320000 10: Aromatické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty
 • - - 2917320000 80: Dioktylorthoftaláty
 • - - 2917330000 80: Dinonyl nebo didecylorthoftaláty
 • - - 2917340000 80 (2/1) : Ostatní estery kyseliny orthoftalové
 • - - 2917350000 80: Ftalanhydrid
 • - - 2917360000 80: Kyselina tereftalová a její soli
 • - - 2917370000 80: Dimethyltereftalát
 • - - 2917390000 80 (2/0) : Ostatní