Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny.

Deutsch 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

  • - 2927000010 80: 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidin dihydrochlorid
  • - 2927000020 80: 4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2)
  • - 2927000030 80: Kyselina 4'-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)
  • - 2927000035 80: C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180°C nebo vyšší, avšak nejvýše 220°C používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny
  • - 2927000060 80: 4,4'-Dikyano-4,4'-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)
  • - 2927000080 80: 4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina(CAS RN 51867-77-7)
  • - 2927000085 80: C,C’-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), jehož - pH je 6,5 nebo více, avšak nejvýše 7,5, a - obsah semikarbazidu (CAS RN 57-56-7) stanovený kombinací kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS) je nejvýše 1 500 mg/kg - teplota rozkladu je v rozmezí 195° C - 205° C, - hustota je 1,64 - 1,66 a - spalné teplo je 215 - 220 kcal/mol
  • - 2927000090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - sodnou sůl kyseliny 4'-dimethylaminoazobenzen-4-sulfonové (methyloranž). Vzorec: C14H14N3NaO3S. Molární hmotnost: 327,34 g/mol. Vzhled: žlutooranžový prášek. Použití: indikátor.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK ORGANICKÉ SLOUČENINY