Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2904100000 80 (3/0) : Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a ethylestery
 • - 2904200000 80 (5/0) : Deriváty obsahující pouze nitro- nebo pouze nitrososkupiny
 • - 2904310000 10: Perfluoroktansulfonová kyselina, její soli a perfluoroktansulfonyl fluorid
 • - - 2904310000 80: Perfluoroktansulfonová kyselina
 • - - 2904320000 80: Amonium-perfluoroktansulfonát
 • - - 2904330000 80: Lithium-perfluoroktansulfonát
 • - - 2904340000 80: Kalium-perfluoroktansulfonát
 • - - 2904350000 80: Ostatní soli perfluoroktansulfonové kyseliny
 • - - 2904360000 80: Perfluoroktansulfonyl fluorid
 • - 2904910000 10: Ostatní
 • - - 2904910000 80 (2/0) : Trichlornitromethan (chlorpikrin)
 • - - 2904990000 80 (10/0) : Ostatní