Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení (například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

  • - 8428100000 80 (2/0) : Výtahy a skipové výtahy
  • - 8428200000 80 (2/0) : Pneumatické elevátory a dopravníky
  • - 8428310000 10: Ostatní elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů
  • - - 8428310000 80: Speciálně konstruované pro použití pod zemí
  • - - 8428320000 80: Ostatní, korečkového typu
  • - - 8428330000 80: Ostatní, pásového typu
  • - - 8428390000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 8428400000 80 (0/2) : Eskalátory a pohyblivé chodníky
  • - 8428600000 80: Visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky; trakční zařízení pro pozemní lanovky
  • - 8428900000 80 (4/0) : Ostatní zařízení