Ostatní / Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Български 1 Deutsch 5 Français 1 Italiano 1 Lietuvių 1 Polski 1

 • - - - 3815909016 80: Iniciátor na bázi (dimethylaminopropyl)močoviny
 • - - - 3815909018 80: Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis(oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN$1, kN$4, kN$7)ethan-di-µ-oxo-µ-(-(ethanoato-kO, kO')-di[chlorid(1-)], který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení (CAS RN 1217890-37-3)
 • - - - 3815909020 80: Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující : - 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu a - 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 72 % hmotnostních chlóru
 • - - - 3815909022 80: Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující 95 % (±1 %) hmotnostních oxidu titaničitého a 5 % (±1 %) hmotnostních oxidu křemičitého
 • - - - 3815909030 80: Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji: - tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; a - oxidu křemičitého - obsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku a - obsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu
 • - - - 3815909033 80: Katalyzátor, sestávající ze směsi různých alkylnaftalen-sulfonových kyselin, s alifatickými uhlovodíkovými řetězci obsahující 12 - 56 uhlíkových atomů
 • - - - 3815909040 80: Katalyzátor: - obsahující oxid molybdenu a oxidy dalších kovů, v matrici oxidu křemičitého, - ve formě dutých válcovitých těles o délce 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12 mm, pro použití při výrobě kyseliny akrylové
 • - - - 3815909050 80: Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve hmotě bez hexanu nebo bez heptanu, 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu
 • - - - 3815909070 80: Katalyzátor, sestávající ze směsi (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formiátu a dipropylenglykolů
 • - - - 3815909076 80: Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového
 • - - - 3815909080 80: Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v isobutanolu
 • - - - 3815909081 80: Katalyzátor, obsahující 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoátu
 • - - - 3815909085 80: Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefínů
 • - - - 3815909086 80: Katalyzátor, ve formě tyčinek, sestávající z hlinitokřemičitanu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostní oxidu sodného
 • - - - 3815909088 80: Katalyzátor, sestávající z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého, obsahující ve hmotě bez oleje a hexanu:  - 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a - 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku
 • - - - 3815909089 80: Bakterie Rhodococcus rhodocrous J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu
 • - - - 3815909090 80: Ostatní