Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 8426110000 10: Pojízdné (mostové) jeřáby, přepravní jeřáby, portálové jeřáby, mostové jeřáby, mobilní zvedací rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky
 • - - 8426110000 80: Pojízdné (mostové) jeřáby s pevnou podpěrou
 • - - 8426120000 80: Mobilní zvedací rámy na pneumatikách a zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky
 • - - 8426190000 80: Ostatní
 • - 8426200000 80: Věžové jeřáby
 • - 8426300000 80: Portálové nebo podstavcové otočné sloupové jeřáby
 • - 8426410000 10: Ostatní stroje, samohybné
 • - - 8426410000 80: Na pneumatikách
 • - - 8426490000 80: Ostatní
 • - 8426910000 10: Ostatní stroje
 • - - 8426910000 80 (2/0) : Konstruované k připevnění na silniční vozidla
 • - - 8426990000 80: Ostatní