Sloučeniny s aminovou funkcí / ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2921110000 10: Acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2921110000 80: Methylamin, dimethylamin nebo trimethylamin a jejich soli
 • - - 2921120000 80: 2-(N,N-Dimethylamino)ethylchlorid-hydrochlorid
 • - - 2921130000 80: 2-(N,N-Diethylamino)ethylchlorid-hydrochlorid
 • - - 2921140000 80: 2-(N,N-Diisopropylamino)ethylchlorid-hydrochlorid
 • - - 2921190000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 2921210000 10: Acyklické polyaminy a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2921210000 80: Ethylendiamin a jeho soli
 • - - 2921220000 80: Hexamethylendiamin a jeho soli
 • - - 2921290000 80 (6/0) : Ostatní
 • - 2921300000 80 (3/0) : Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické monoaminy nebo polyaminy a jejich deriváty; jejich soli
 • - 2921410000 10: Aromatické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2921410000 80 (2/0) : Anilin a jeho soli
 • - - 2921420000 80 (17/0) : Deriváty anilinu a jejich soli
 • - - 2921430000 80 (7/0) : Toluidiny a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2921440000 80 (2/0) : Difenylamin a jeho deriváty; jejich soli
 • - - 2921450000 80 (5/0) : 1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2921460000 80: Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) a fentermin (INN); jejich soli
 • - - 2921490000 80 (6/0) : Ostatní
 • - 2921510000 10: Aromatické polyaminy a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2921510000 80 (4/0) : o-, m-, p-Fenylendiamin, diaminotolueny a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2921590000 80 (2/0) : Ostatní