V kapalném stavu při 20 °C.

 • - - - - - - - 3824999210 10: Směsi obsahující více než 20|% hmotnostních parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
 • - - - - - - - - 3824999210 80: Odeslané z Kanady
 • - - - - - - - - 3824999212 80: Ostatní
 • - - - - - - - 3824999220 80: Směsi obsahující nejvýše 20|% hmotnostních parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
 • - - - - - - - 3824999223 80: Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS|RN|109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a|2-propanolu
 • - - - - - - - 3824999225 80: Přípravek obsahující: -|25|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50|% hmotnostních diethyl-karbonátu (CAS|RN|105-58-8) -|25|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50|% hmotnostních ethylen-karbonátu (CAS|RN|96-49-1) -|10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20|% hmotnostních hexafluorfosforečnanu lithného (CAS|RN|21324-40-3) -|5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10|% hmotnostních ethyl-methyl-karbonátu (CAS|RN|623-53-0) -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2|% hmotnostní vinylen-karbonátu (CAS|RN|872-36-6) -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2|% hmotnostní 4-fluor-1,3-dioxolan-2-onu (CAS|RN|114435-02-8) -|nejvýše 1|% hmotnostní 1,5,2,4-Dioxadithian-2,2,4,4-tetroxidu (CAS|RN|99591-74-9)
 • - - - - - - - 3824999226 80: Přípravek obsahující: -|60|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75|% hmotnostních solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS|RN|64742-94-5), -|15|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25|% hmotnostních 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sek-butylfenolu (CAS|RN|111850-24-9) a -|10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15|% hmotnostních 2-sek-butylfenolu (CAS|RN|89-72-5)
 • - - - - - - - 3824999227 80: 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS|RN|675126-28-0) v organickém rozpouštědle
 • - - - - - - - 3824999228 80: Vodný roztok obsahující: -|10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42|% hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS|RN|658066-44-5), -|10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25|% hmotnostních kyseliny sírové (CAS|RN|7664-93-9) a -|0,5|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9|% hmotnostních methanolu (CAS|RN|67-56-1)
 • - - - - - - - 3824999229 80: Přípravek obsahující: -|85|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99|% hmotnostních etheru polyethylenglykol butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylátu a -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15|% hmotnostních polyoxyethylen(20)-sorbitantrioleátu
 • - - - - - - - 3824999230 80: Vodný roztok mravenčanu cesného a mravenčanu draselného obsahující: -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 84|% hmotnostních mravenčanu cesného (CAS|RN|3495-36-1), -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 76|% hmotnostních mravenčanu draselného (CAS|RN|590-24-1) a -|též s obsahem nejvýše 9|% hmotnostních aditiv
 • - - - - - - - 3824999232 80: Směs izomerů divinylbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85|% hmotnostních divinylbenzenu (CAS RN 1321-74-0)
 • - - - - - - - 3824999233 80: Antikorozní přípravky sestávající ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď: -|na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo -|ve formě roztoku v organickém rozpouštědle
 • - - - - - - - 3824999234 80: Oligomer tetrafluorethylenu s jednou jodethylovou koncovou skupinou
 • - - - - - - - 3824999235 80: Přípravky obsahující nejméně 92|%, avšak|nejvýše 96,5|% hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát
 • - - - - - - - 3824999236 80: Kalcium-fosfonát-fenát, rozpuštěný v minerálním oleji
 • - - - - - - - 3824999237 80: Směs acetátů |3-butylen 1,2-diolu s obsahem 65|% hmotnostních nebo více, |avšak nejvýše 90|% hmotnostních
 • - - - - - - - 3824999239 80: Přípravky obsahující nejméně 47|% hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu
 • - - - - - - - 3824999240 80: Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS|RN|70258-18-3) v organickém rozpouštědle
 • - - - - - - - 3824999242 80: Přípravek tetrahydro-α-(1-naftylmethyl)furan-2-propanové kyseliny (CAS RN 25379-26-4) v toluenu
 • - - - - - - - 3824999245 80: Přípravek sestávající především z γ-butyrolaktonu a kvarterních amoniových solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů
 • - - - - - - - 3824999246 80: Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu
 • - - - - - - - 3824999247 80: Přípravek obsahující: -|trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2), -|dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4), -|oktyl(dihexyl)fosfin-oxid(CAS RN 31160-64-2) a -|trihexylfosfin-oxid(CAS RN 3084-48-8)
 • - - - - - - - 3824999249 80: Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)
 • - - - - - - - 3824999250 80: Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček
 • - - - - - - - 3824999251 80: Směs obsahující 40|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50|% hmotnostních 2-hydroxyethylmetakrylátu a 40|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50|% hmotnostních glycerol esteru kyseliny borité
 • - - - - - - - 3824999253 80: Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a: -|buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody, -|nebo N,N-dimethylformamidu, -|nebo γ-butyrolaktonu, -|nebo oxidu křemičitého, -|nebo amonium hydrogen azelátu, -|nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého -|nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého, na výrobu elektrolytických kondenzátorů
 • - - - - - - - 3824999254 80: Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát]|s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5|monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)
 • - - - - - - - 3824999255 80: Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující: -|směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymery styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a -|30|% nebo více, avšak nejvýše 35|% hmotnostních isobutylalkoholu
 • - - - - - - - 3824999256 80: Poly(tetramethylen glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5|monomerních jednotek
 • - - - - - - - 3824999257 80: Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5|monomerních jednotek
 • - - - - - - - 3824999258 80: 2-Hydroxybenzonitril,|ve formě roztoku v N,N-dimethylformamidu, obsahující 45|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55|% hmotnostních 2-hydroxybenzonitrilu
 • - - - - - - - 3824999259 80: Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu
 • - - - - - - - 3824999260 80: N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid v roztoku dichloromethanu (37|%)
 • - - - - - - - 3824999261 80: 3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90|% hmotnostních 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-aminu
 • - - - - - - - 3824999263 80: Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu
 • - - - - - - - 3824999264 80: Přípravek obsahující: -|89|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9|% hmotnostních1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu -|0,1|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1|% hmotnostní barviv, -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10|% hmotnostních fluorovaných polymerů
 • - - - - - - - 3824999265 80: Směs primárních terc-alkylaminů
 • - - - - - - - 3824999266 10: Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), denaturovaný či nedenaturovaný, s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3|% (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376, a rovněž ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie) ve směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10|% (v/v)
 • - - - - - - - - 3824999266 80: k použití jako palivo
 • - - - - - - - - 3824999267 80: k jinému použití
 • - - - - - - - 3824999268 80: Přípravek obsahující: -|20|% (±1|%) hmotnostních ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methantriyl)tribenzenu (CAS|RN|1404190-37-9), rozpuštěného ve směsi složené z: -|10|% (±5|%) 2-sek-butylfenolu (CAS|RN|89-72-5), -|64|% (±7|%) solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS|RN|64742-94-5) a -|6|% (±1,0|%) naftalenu (CAS|RN|91-20-3)
 • - - - - - - - 3824999269 80: Přípravek obsahující: - 80|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92|% hmotnostních bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5), - 7|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20|% hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a - nejvýše 1|% trifenylfosfátu (CAS RN 115-86-6)
 • - - - - - - - 3824999270 80: Směs|80|% (±|10|%) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20|% (±|10|%) 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl} propoxy)but-2-ylaminu
 • - - - - - - - 3824999271 80: Směsi obsahující: — 60|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90|% hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2), — 8|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14|% hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8), — 5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23|% hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6), — nejvýše 6|% hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a — nejvýše 1|% hmotnostních ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)
 • - - - - - - - 3824999272 80: Deriváty N-(2-fenylethyl)-1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 404362-22-7)
 • - - - - - - - 3824999273 80: α-(2,4,6-Tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl]
 • - - - - - - - 3824999274 80: Estery C6-24|a C16-18-nenasycených mastných kyselin se sacharózou (sucrose polysoyate) (CAS RN 93571-82-5)
 • - - - - - - - 3824999275 80: Vodný roztok polymerů a amoniaku obsahující: -|0,1|% nebo více, avšak nejvýše 0,5|% hmotnostního amoniaku (CAS RN 1336-21-6) a -|0,3|% nebo více, avšak nejvýše 10|% hmotnostních polykarboxylátu (lineárních polymerů kyseliny akrylové)
 • - - - - - - - 3824999276 80: Přípravek obsahující: -|74|% nebo více, avšak nejvýše 90|% hmotnostních (S)-α-hydroxy-3-fenoxy-benzenacetonitrilu (CAS|RN|61826-76-4) a -|10|% nebo více, avšak nejvýše 26|% hmotnostních toluenu (CAS|RN|108-88-3)
 • - - - - - - - 3824999277 80: Přípravek obsahující: - 55% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78% hmotnostních dimethyl-glutarátu, - 10% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30% hmotnostních dimethyl-adipátu a - nejvýše 35% hmotnostních dimethyl-sukcinátu
 • - - - - - - - 3824999278 80: Přípravek obsahující buď 10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20|% hmotnostních lithiumfluorfosfátu nebo 5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10|% hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel
 • - - - - - - - 3824999280 80: Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)
 • - - - - - - - 3824999281 80: Přípravek sestávající z: -|50|% (±2|%) hmotnostních bis-alkoxylátové ethyl-acetoacetát-hlinitých chelátů, -|v rozpouštědle olejových inkoustů (bílý minerál) s bodem varu 160|°C nebo více, avšak nejvýše 180|°C
 • - - - - - - - 3824999282 80: Roztok terc-butylchlorid-dimethylsilanu (CAS RN 18162-48-6) v toluenu
 • - - - - - - - 3824999284 80: Přípravek obsahující 83|% hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7|% hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a: -|buď aluminium-alkylové sloučeniny, -|nebo organické komplexy wolframu -|nebo organické komplexy molybdenu
 • - - - - - - - 3824999285 80: Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)
 • - - - - - - - 3824999287 80: Acetofenon (CAS RN 98-86-2), o čistotě 60|% hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90|% hmotnostních
 • - - - - - - - 3824999288 80: 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol, hydroxyethylovaný
 • - - - - - - - 3824999289 80: Směs terciárních aminů alkyldimethylu obsahující: — 60|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80|% hmotnostních dodecyl(dimethyl)aminu (CAS RN 112-18-5) a — 20|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30|% hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu (CAS RN 112-75-4)
 • - - - - - - - 3824999299 80 (0/1) : Ostatní