Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (včetně štěpitelných nebo množivých (tzv. "fertile") chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny; směsi a odpady obsahující tyto produkty.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

  • - 2844100000 80 (5/0) : Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
  • - 2844200000 80 (8/0) : Uran obohacený U 235 a jeho sloučeniny; plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U 235, plutonium nebo sloučeniny těchto produktů
  • - 2844300000 80 (13/0) : Uran ochuzený o U 235 a jeho sloučeniny; thorium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran ochuzený o U 235, thorium nebo sloučeniny těchto produktů
  • - 2844400000 80 (5/0) : Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10, 2844 20 nebo 2844 30; slitiny, disperze (včetně cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny; radioaktivní odpady
  • - 2844500000 80: Vyhořelé (vyzářené) palivové články (kazety) jaderných reaktorů