RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • 3801000000 80 (4/0) : Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě past, bloků, tabulek nebo jiných polotovarů
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí
 • 3803000000 80 (2/0) : Tallový olej, též rafinovaný
 • 3804000000 80 (2/0) : Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené, včetně ligninsulfonátů, avšak kromě tallového oleje čísla 3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Terpentýnová silice, borová silice nebo sulfátová terpentýnová silice a jiné terpenické silice vyrobené destilací nebo jiným zpracováním jehličnatého dřeva; surový dipenten; sulfitová terpentýnová silice a jiný surový para-cymen; borový olej obsahující jako hlavní složku alfaterpineol
 • 3806000000 80 (4/0) : Kalafuna a pryskyřičné kyseliny a jejich deriváty; kalafunová silice a kalafunové oleje; tavené pryskyřice
 • 3807000000 80 (2/0) : Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly
 • 3808000000 80 (13/0) : Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)
 • 3809000000 80 (5/0) : Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 3810000000 80 (2/0) : Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování
 • 3811000000 80 (7/0) : Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje
 • 3812000000 80 (5/0) : Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty
 • 3813000000 80 (2/0) : Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby
 • 3814000000 80 (2/0) : Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků
 • 3815000000 80 (5/0) : Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 3816000000 80: Ohnivzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi, jiné než výrobky čísla 3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice
 • 3819000000 80 (3/1) : Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
 • 3820000000 80 (4/3) : Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování
 • 3821000000 80: Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk
 • 3822000000 80 (0/6) : Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály
 • 3823000000 80 (6/0) : Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy
 • 3824000000 80 (27/0) : Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 3825000000 80 (11/0) : Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole
 • 3826000000 80 (2/0) : Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů