Alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty.

Deutsch 5 English 4 Français 2 Magyar 1 Polski 3 Slovenčina 1 Svenska 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2939110000 10: Alkaloidy opia a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2939110000 80: Koncentráty makové slámy; buprenorfin (INN), kodein, dihydrokodein (INN), ethylmorfin, etorfin (INN), heroin, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN), thebakon (INN) a thebain; jejich soli
 • - - 2939190000 80: Ostatní
 • - 2939200000 80: Alkaloidy chininové kůry a jejich deriváty; jejich soli
 • - 2939300000 80: Kofein a jeho soli
 • - 2939410000 10: Efedriny a jejich soli
 • - - 2939410000 80: Efedrin a jeho soli
 • - - 2939420000 80: Pseudoefedrin (INN) a jeho soli
 • - - 2939430000 80: Kathin (INN) a jeho soli
 • - - 2939440000 80: Norefedrin a jeho soli
 • - - 2939490000 80: Ostatní
 • - 2939510000 10: Theofylin a aminofylin (theofylin-ethylendiamin) a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2939510000 80: Fenetylin (INN) a jeho soli
 • - - 2939590000 80: Ostatní
 • - 2939610000 10: Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli
 • - - 2939610000 80: Ergometrin (INN) a jeho soli
 • - - 2939620000 80: Ergotamin (INN) a jeho soli
 • - - 2939630000 80: Kyselina lysergová a její soli
 • - - 2939690000 80: Ostatní
 • - 2939710000 10: Ostatní, rostlinného původu
 • - - 2939710000 80: Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), racemát metamfetaminu; jejich soli, estery a ostatní deriváty
 • - - 2939790000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 2939800000 80: Ostatní