Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 2912110000 10: Acyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce
 • - - 2912110000 80: Methanal (formaldehyd)
 • - - 2912120000 80: Ethanal (acetaldehyd)
 • - - 2912190000 80 (2/1) : Ostatní
 • - 2912210000 10: Cyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce
 • - - 2912210000 80: Benzaldehyd
 • - - 2912290000 80 (8/0) : Ostatní
 • - 2912410000 10 (0/1) : Aldehydalkoholy, aldehydethery, aldehydfenoly a aldehydy s jinou kyslíkatou funkcí
 • - - 2912410000 80: Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)
 • - - 2912420000 80: Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)
 • - - 2912490000 80 (5/0) : Ostatní
 • - 2912500000 80: Cyklické polymery aldehydů
 • - 2912600000 80: Paraformaldehyd