OSTATNÍ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NITĚ A TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍ.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • 5301000000 80 (5/0) : Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
  • 5302000000 80 (2/0) : Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
  • 5303000000 80 (2/0) : Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
  • 5305000000 80 (0/1) : Kokosová, abaková (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee), ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna, jinde neuvedená ani nezahrnutá, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
  • 5306000000 80 (2/0) : Lněné nitě
  • 5307000000 80 (2/0) : Nitě z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Nitě z ostatních rostlinných textilních vláken; papírové nitě
  • 5309000000 80 (6/0) : Lněné tkaniny
  • 5310000000 80 (2/0) : Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití