Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 7306110000 10: Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody
 • - - 7306110000 80 (2/0) : Svařované, z nerezavějící oceli
 • - - 7306190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 7306210000 10: Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu
 • - - 7306210000 80: Svařované, z nerezavějící oceli
 • - - 7306290000 80: Ostatní
 • - 7306300000 80 (12/0) : Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli
 • - 7306400000 80 (2/0) : Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli
 • - 7306500000 80 (2/0) : Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z ostatní legované oceli
 • - 7306610000 10: Ostatní, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem
 • - - 7306610000 80 (4/0) : Se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem
 • - - 7306690000 80 (2/0) : S ostatním, jiným než kruhovým, příčným průřezem
 • - 7306900000 80: Ostatní