Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 7216100000 80: Profily ve tvaru U, I nebo H, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm
 • - 7216210000 10: Profily ve tvaru L nebo T, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm
 • - - 7216210000 80: Profily ve tvaru L
 • - - 7216220000 80: Profily ve tvaru T
 • - 7216310000 10: Profily ve tvaru U, I nebo H, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší
 • - - 7216310000 80 (2/0) : Profily ve tvaru U
 • - - 7216320000 80 (6/0) : Profily ve tvaru I
 • - - 7216330000 80 (2/0) : Profily ve tvaru H
 • - 7216400000 80 (2/0) : Profily ve tvaru L nebo T, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší
 • - 7216500000 80 (4/0) : Ostatní úhelníky, tvarovky a profily, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované
 • - 7216610000 10: Úhelníky, tvarovky a profily, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované
 • - - 7216610000 80 (2/0) : Vyrobené z plochých válcovaných výrobků
 • - - 7216690000 80: Ostatní
 • - 7216910000 10: Ostatní
 • - - 7216910000 80 (2/0) : Tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena z plochých válcovaných výrobků
 • - - 7216990000 80 (2/0) : Ostatní