Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 7219110000 10: Po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích
 • - - 7219110000 80: O tloušťce převyšující 10 mm
 • - - 7219120000 80 (2/0) : O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm
 • - - 7219130000 80 (2/0) : O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm
 • - - 7219140000 80 (2/0) : O tloušťce menší než 3 mm
 • - 7219210000 10: Po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích
 • - - 7219210000 80 (2/0) : O tloušťce převyšující 10 mm
 • - - 7219220000 80 (2/0) : O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm
 • - - 7219230000 80: O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm
 • - - 7219240000 80: O tloušťce menší než 3 mm
 • - 7219310000 10: Po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované
 • - - 7219310000 80: O tloušťce 4,75 mm nebo větší
 • - - 7219320000 80 (2/0) : O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm
 • - - 7219330000 80 (2/0) : O tloušťce převyšující 1 mm, avšak menší než 3 mm
 • - - 7219340000 80 (2/0) : O tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm
 • - - 7219350000 80 (2/0) : O tloušťce menší než 0,5 mm
 • - 7219900000 80 (2/0) : Ostatní