Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1351/2014 (Úř. věst. L 365, s. 46) zakazuje se vyvážet zboží a technologie vhodné pro použití v klíčových oblastech: doprava; telekomunikace; energetika; vyhledávání, průzkum, těžba a produkce ropy, zemního plynu a nerostných surovin:
a) v prospěch jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu na Krymu nebo v Sevastopolu, nebo
b) pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.
Zákazem není do 21. března 2015 dotčeno plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy uzavřené přede dnem 20. prosince 2014 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takové smlouvy za předpokladu, že o tom byl příslušný orgán informován alespoň pět pracovních dnů předem.
Zákaz se nepoužije, nejsou-li dostatečné důvody k domněnce, že dotčené zboží a technologie jsou určeny pro použití na Krymu nebo v Sevastopolu.

 • - 7208100000 80: Ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, se vzorkem v reliéfu
 • - 7208250000 10: Ostatní, ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, mořené
 • - - 7208250000 80: O tloušťce 4,75 mm nebo větší
 • - - 7208260000 80: O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm
 • - - 7208270000 80: O tloušťce menší než 3 mm
 • - 7208360000 10: Ostatní, ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované
 • - - 7208360000 80: O tloušťce převyšující 10 mm
 • - - 7208370000 80 (2/0) : O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm
 • - - 7208380000 80 (2/0) : O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm
 • - - 7208390000 80 (2/0) : O tloušťce menší než 3 mm
 • - 7208400000 80 (2/0) : Jiné než ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované, se vzorkem v reliéfu
 • - 7208510000 10: Ostatní, jiné než ve svitcích, po válcování za tepla již dále neopracované
 • - - 7208510000 80 (4/0) : O tloušťce převyšující 10 mm
 • - - 7208520000 80 (4/0) : O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm
 • - - 7208530000 80 (2/0) : O tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm
 • - - 7208540000 80: O tloušťce menší než 3 mm
 • - 7208900000 80 (2/0) : Ostatní